Các môn học hiện có

KTMT-DHVT13A GL DH11

1.      Tên và mã học phần: Thực tập tốt nghiệp (2102532)

2.    Số tín chỉ:

Tổng số tín chỉ: 5                      Lý thuyết: 0                Thực hành: 5

3.    Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị, tên các giảng viên phụ trách

STT

Họ và tên

Vai trò

1

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Phụ trách chính

2

TS. Bùi Thư Cao

Tham gia

3

ThS. Mạc Đức Dũng

Tham gia

4

ThS. Trần Minh Hồng

Tham gia

5

ThS. Phạm Minh Nam

Tham gia

6

ThS. Nguyễn Duy Khanh

Tham gia

7

ThS. Lê Văn Hùng

Tham gia

8

ThS. Tôn Thất Phùng

Tham gia

9

ThS. Nguyễn Văn An

Tham gia

10

TS. Nguyễn Tấn Lộc

Tham gia

11

ThS. Phù Trần Tín

Tham gia

12

ThS. Đào Thị Thu Thủy

Tham gia

4.    Tài liệu học tập

[1].    Giáo trình chuyên ngành.

[2].    Tài liệu của đơn vị thực tập.

  Tài liệu tham khảo (liệt kê max. 3 tài liệu tham khảo)

[1]. Ranjit Kumar,2010, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Third Edition edition ,  SAGE Publications Ltd.

5.    Thông tin về học phần

a.    Mô tả/mục tiêu môn học (4-5 mục tiêu)

- Củng cố các kiến thức đã học, rèn luyện thêm kỹ năng nghề, làm quen với môi trường thực tế, qua đó giúp sinh viên tự đánh giá năng lực bản thân, tự rút kinh nghiệm từ thực tế để hoàn thiện các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật nghề nghiệp, kỷ luật lao động và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

- Trang bị các kỹ năng về tìm kiếm phân tích thông tin, xử lý thông tin và số liệu; phân tích thông tin dựa trên kiến thức đã học.

- Hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học; nhận thức về tầm quan trọng của môn học trong chuyên ngành đào tạo, về mối liên hệ giữa các nội dung môn học với các môn học khoa học khác.

b.    Mô tả vắn tắt học phần

         Thực tập công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật của một đơn vị trong lĩnh vực cơ khí chế tạo hoặc một số ngành công nghiệp liên quan giúp SV làm quen với môi trường thực tế, củng cố các kiến thức đã học, rèn luyện thêm kỹ năng nghề, hiểu biết về đạo đức học tập, đạo đức khoa học, mối liên hệ giữa các nội dung môn học với các môn học khoa học khác.

c.    Môn học trước/Môn song hành

Môn học trước: Dự án kỹ thuật  (2102576).


1.    Tên và mã học phần: Mạch điện tử nâng cao (2102570)

2.    Số tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 2           Lý thuyết:  2 (30 tiết)              Thực hành: 0               Tự học: 4

 3.    Giảng viên phụ trách

Hc hàm, hc v, tên các ging viên phtrách

1.      TS. Bùi Thư Cao

2.      TS. Nguyễn Hoàng Việt 

3.      TS. Hà Thị Đẹp

4.      ThS. Trần Quý Hữu

4.    Thông tin về học phần

a.    Mục tiêu học phần

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

-       Xác định được hàm truyền, vẽ được đáp ứng tần số thấp, tần số cao của các mạch khuếch đại và mạch lọc tương tự.

-       Giải thích được ảnh hưởng của hồi tiếp tới mạch khuếch đại.

Tính toán và thiết kế được các loại mạch khuếch đại, mạch lọc và mạch dao động.

 

b.    Mô tả vắn tắt học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đáp ứng tần số thấp, tần số cao của các mạch khuếch đại; mạch khuếch đại cộng hưởng và ứng dụng; các loại mạch lọc tương tự; các kỹ thuật hồi tiếp và mạch dao động.


1.    Tên và mã học phần: Nhập môn công tác kỹ sư (2102400)

2.    Số tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 2           Lý thuyết: 2 (30 tiết)               Thực hành: 0               Tự học: 4

 3.    Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị, tên các giảng viên phụ trách:

1. TS. Nguyễn Hoàng Việt

2. TS. Bùi Thư Cao

3. ThS. Trần Quý Hữu

4. ThS. Mạc Đức Dũng

 4.    Thông tin về học phần

a.    Mục tiêu học phần

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

-       Có kiến thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ sư.

-       Nhận biết được những nguyên tắc cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư điện tử.

-       Được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của người kỹ sư.

b.    Mô tả vắn tắt học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức bao gồm: Vai trò, vị trí, nhiệm vụ, năng lực cần có của một người kỹ sư; môi trường và vị trí việc làm của người kỹ sư; đạo đức của người kỹ sư trong thời kỳ toàn cầu hóa; Kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của người kỹ sư bao gồm tư duy phân tích-giải quyết vấn đề, phương pháp tiếp cận ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng nói và truyền đạt thông tin hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo.


1.      Tên và mã môn học: Lý thuyết tín hiệu  (2102566)

2.    Số tín chỉ:

Tổng số tín chỉ: 2          Lý thuyết: 2     Thực hành: 0    Tự học: 4

3.    Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị, tên các giảng viên phụ trách

STT

Họ và tên

Vai trò

1

ThS. Đào Thị Thu Thủy

Phụ trách chính

2

ThS. Lê Văn Hùng

Tham gia

3

ThS. Nguyễn Tiến Tùng

Tham gia

4

TS. Nguyễn Tấn Lộc

Tham gia

4.    Thông tin về môn học

a.    Mô tả/mục tiêu môn học

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

-          Mô tả, biểu diễn  được toán học của tín hiệu và hệ thống liên tục.

-          Phân tích được các tín hiệu, các hệ thống liên tục ở các miền thời gian, miền tần số. 

b.    Mô tả vắn tắt học phần

Môn học lý thuyết tín hiệu cung cấp kiến thức về biểu diễn và phân tích tín hiệu; nhận dạng, tính toán được các đặc trưng và đáp ứng ngõ ra của hệ thống liên tục. Đây là môn học cơ sở quan trọng cho nhiều nghành khoa học kỹ thuật điện tử, viễn thông tự động hóa, tin học, y học…


Sinh viên đăng  ký khóa luận và báo cáo tốt nghiệp

Radiation characteristic of the antenna; Apply the Maxwell equation to analyze the basic types of antennas; Multiple antennas system; Antennas used in communications; Modes of radio propagation: straight, convection, ionization, wave propagation in conductor, waveguide


1. Tên học phần: Xử lý số tín hiệu

2. Mã học phần: 2102422

3. Số tín chỉ:   4

4. Trình độ:  Đại học

5. Phân bố thời gian: 4(4,0,8)

6. Điều kiện tiên quyết: Môn học trước: Kỹ thuật số

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

-          Mô tả toán học và phân tích được các tín hiệu, các hệ thống rời rạc ở các miền thời gian, miền Z, miền tần số. 

-          Biết phương pháp thiết kế và thực hiện các mạch lọc số FIR/IIR.

8. Mô tả vắn tắt học phần:

Môn học xử lý tín hiệu số cung cấp kiến thức về biểu diễn và phân tích tín hiệu; nhận dạng, thiết kế và thực hiện hệ thống rời rạc. Đây là môn học cơ sở quan trọng cho nhiều nghành khoa học kỹ thuật điện tử, viễn thông tự động hóa, tin học, y học…

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

 Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của BGD & ĐT, quyết định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30/08/2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
- Dự lớp: trên 75%
- Bài tập: trên lớp và ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính

[1].    Nguyễn Hữu Phương, Xử lý tín hiệu số, NXB Thống kê, 2003.

  Tài liệu tham khảo

[1].    John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis Digital signal processing,        Prentice –Hall Publisher 2007, fourth editon, ISBN 0-13-228731-5.

[2].    Alan V.Oppenheim, Alan S.Willsky, Signals and Systems, Prentice - Hall International, Inc, 1998.

.


1.    Tên và mã môn học: Cơ sở viễn thông (2102023103)

2.    Số tín chỉ:

Tổng số tín chỉ: 3                      Lý thuyết: 3 (45 tiết)               Thực hành: 0

3.    Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị, tên các giảng viên phụ trách

STT

Họ và tên

Vai trò

1

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Phụ trách chính

2

TS Bùi Thư Cao

Tham gia

3

Th.S Lê Văn Hùng

Tham gia

4

Th.S Mạc Đức Dũng

Tham gia

4.    Sách sử dụng (thường chiếm từ 50% nội dung sử dụng trở lên)

[1].    Bernard Sklar, Digital Communications : Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Prentice-Hall Inc, 2001(đã có ở TV: Digital communications : Fundamentals and applications / Bernard Sklar/ 100287960, 1 cuốn XB 2014)

[2].    John G. Proakis, Masoud Salehi, Communication Systems Engineering, 2nd Ed  Upper Saddle River, New Jersey 07458

  Tài liệu tham khảo (liệt kê tối đa 3 tài liệu tham khảo)

[1].    Vũ Đình Thành, Hệ thống viễn thông – NXB Khoa học Kĩ thuật, 1997.

[2].    Herbert Taub, Donald L. Schilling, Principles of Communication Systems, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1987

[3].    A. Bruce Carlson, Communication Systems, 4th Edition, Mc Graw Hill, 2002

5. Thông tin chung:

Cơ sở viễn thông là học phần cơ sở bắt buộc của chuyên ngành điện tử viễn thông; cung cấp các kiến thức cơ sở về điều chế tương tự và số, các kỹ thuật mã hóa nguồn, mã hóa kênh, ghép kênh và đa truy cập theo thời gian, tần số, không gian. Môn học cũng cung cung cấp khái niệm về điều chế IQ, điều chế sóng mang trực giao OFDM, và kỹ thuật trải phổ CDMA … Ngoài ra, môn học còn khảo sát về nhiễu kênh truyền fading , thường gặp trong các hệ thống viễn thông.This course equips with knowledge of the OSI network model, transmission and transmission techniques, physical communication standards, data linking methods synchronization, detection and correction method, flow control, error control, multi-access, routing and switching. It also provides knowledge of the TCP / IP network protocol model


The concept of transmission line, reflection coefficient, standing wave coefficient, line impedance; The structure and application of Smith graph in ultrasonic pulse analysis and design; Scattering matrix and application; Resonance cavity and super-high frequency network; A summary of ultra-high frequency systems


The course equips students in the field of Electronics and Telecommunications with practical knowledge about telecommunications facilities as well as telecommunications systems. This is the main and important experiment of students in electronics and telecommunications. Students will practice on basic building blocks in a telecommunications system such as analogue and digital modulation and demodulation techniques, PCM coding, multiplexing, multiple access, spreading, orthogonal techniques.


1. Thông tin chung về môn học

    - Tên tiếng anh : Next Generation Nertwork

    -  Mã môn học : 2102466

    - Số tín chỉ: 2(2,0,4).

    - Tính chất Môn học: Bắt buộc

    - Đối tượng sinh viên: Hệ đại học, chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

2. Giảng viên phụ trách

   ThS. Phù Trần Tín

1. Thông tin chung về môn học

   Tên tiếng anh                : Audio and Video Techniques          

   Mã môn học                  : 2102461 

   Số tín chỉ                       : 4 (3,2,8)

   Tính chất môn học          : Tự chọn

   Đối tượng sinh viên         : Đại học – Ngành Công Điện tử Viễn Thông 

2. Thông tin về giảng viên

   ThS. Nguyễn Văn An

   ThS. Nguyễn Tiến Tùng

   ThS. Nguyễn Duy Khanh

1. Thông tin chung về môn học

   - Tên tiếng anh                             : Optical Communication System

   - Mã môn học                               : 2102460

   - Số tín chỉ                                   : 2(2,0,4)/15 tuần

   - Tính chất Môn                           : Bắt buộc

   - Đối tượng sinh viên                   : Sinh viên hệ đại học ngành viễn thông

2. Thông tin về giảng viên

   TS. Nguyễn Hoàng Việt

   ThS. Nguyễn Văn An

   ThS. Nguyễn Tiến Tùng

1. Thông tin chung về môn học

Tên tiếng anh         :      Antennas and Propagation

Mã môn học           :      2102464

Số tín chỉ               :      3(2,1,4)/15 tuần

Tính chất môn học  :      Bắt buộc.

Đối tượng sinh viên :      Sinh viên hệ đại học ngành điện tử viễn thông.

2. Giảng viên phụ trách

     TS. Nguyễn Tấn Lộc

1. Thông tin chung về môn học

     - Tên tiếng anh : Telecommunication Systems

     - Mã môn học : 2102462

     - Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)

     - Tính chất Môn học: Bắt buộc

     - Đối tượng sinh viên: Hệ đại học, chuyên ngành Điện tử-Viễn thông

2. Giảng viên phụ trách

      TS. Đỗ Đình Thuấn

1.     Thông tin chung về môn học

        - Tên tiếng anh : Signal Processing

        - Mã môn học : 2102417

        - Số tín chỉ:4(4,0,8)/ 15 tuần

        - Tính chất Môn học:Bắt buộc

        - Đối tượng sinh viên: Hệ đại học Điện tử-Viễn thông và Điện tử-Tự động

2.    Giảng viên giảng dạy

       -     ThS. Đào Thị Thu Thủy

       -     TS. Nguyễn Tấn Lộc

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các thành phần của một thiết bị thông minh trong hệ thống điều khiển hiện đại, các cảm biến và kỹ thuật đo lường tự động; các phương thức xử lý tín hiệu trong đo lường và thu thập dữ liệu như mạch lọc, khuếch đại tín hiệu đo, chuyển đổi dữ liệu; các phương pháp xử lý tín hiệu bằng thuật toán như lọc, hiệu chỉnh tự động, truyền dữ liệu, đo đa năng và thu thập nhiều kênh, đo lường từ xa.  


Sau khi hoàn tất môn học sinh viên có các kiến thức và kỹ năng:

- Phân tích và tính toán được các mạch chỉnh lưu.

- Tính toán và thiết kế được các bộ biến đổi điện áp một chiều DC-DC.

- Tính toán và thiết kế được các bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC-AC.

- Phân tích được nguyên lý chuyển đổi bộ nghịch lưu, biến tần và các phương pháp điều chế độ rộng xung, ứng dụng của nó. DCMH.pdfDCMH.pdf

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động tuyến tính liên tục, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn  đề  điều  khiển  được  và  quan  sát  được,  các  phương  pháp  khảo  sát  ổn  định  của  hệ  thống điều khiển tự động, các phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ ổn định và đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra

Đại học DTMT13B-C và các em khóa cũ chưa đi thực tập tại doanh nghiệp

1.     Thông tin chung về môn học

          Môn học : Lý thuyết điều khiển hiện đại.

          Số tín chỉ: 3(3,0,6).

          Tính chất Môn học: Tự chọn.

          Đối tượng sinh viên: Hệ đại học, chuyên ngành Điện tử-Tự động, Học kỳ 

2.     Thông tin về giảng viên

1.   

TS. Nguyễn Tấn Luỹ

2.   

TS. Mai Thăng Long

3.   

TS. Trần Hữu Toàn

4.   

TS. Trần Trọng Toàn

5.   

TS. Dương Miên Ka

-      Môn học lý thuyết điều khiển hiện đại giúp người học biết các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động hiện đại.

-      Môn học lý thuyết điều khiển hiện đại sẽ cung cấp kiến thức toán học hiện đại được ứng dụng trong điều khiển tự động.

-      Môn học lý thuyết điều khiển hiện đại giúp người học lựa chọn các bộ điều khiển thích hợp cho từng loại đối tượng như: Hệ thống điều khiển tối ưu. Hệ thống điều khiển mờ. Hệ thống điều khiển dùng mạng neural.


Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đo lường, đơn vị và hệ đơn vị đo, các phương pháp đo lường cơ bản, các phương pháp phân tích, xử lý kết quả và sai số đo lường,nguyên lý cấu tạo của các máy đo dòng điện, điện áp, đo điện trở và trở kháng, đo công suất và điện năng, đo tần số.


Môn học cung cấp kiến thức về các mạch tạo xung, hệ đếm, mức logic, đại số Boole, các cổng logic cơ bản, vi mạch số, các mạch logic tổ hợp, các loại flip-flop, các mạch logic tuần tự, bộ đếm, bộ nhớ RAM, ROM, PLD. Phương pháp phân tích và tổng hợp các mạch số.


Môn học cung cấp kiến thức về việc tính toán, phân  tích và thiết kế các mạch khuếch đại, chỉnh lưu, ổn áp dùng các linh kiện điện tử như diode, transistor, op-amp và một số họ IC ổn áp.


Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng: Phân tích, tính toán được các hệ thống điện tử tương tự, các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp; Thiết kế các mạch khuếch đại điện tử tương tự, các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp.


C1.1.Dap_Tuyen_Tan_So_Thap.pdfC1.1.Dap_Tuyen_Tan_So_Thap.pdf

Sau khi học môn học này, người học có khả năng: Trình bày được nguyên lý cấu tạo, đặc tính của các linh kiện bán dẫn thông dụng; Nhận dạng, đọc giá trị và đo kiểm các linh kiện R, L, C, Diode, BJT, FET; Biết cách sử dụng các linh kiện bán dẫn, lắp đặt được các mạch điện tử ứng dụng đơn giản như chỉnh lưu, khuếch đại đơn, mạch nguồn dùng linh kiện rời và dùng IC ổn áp.

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình quá độ và xác lập trong mạch điện, áp dụng định luật Ohm và định luật Kirchhoff vào giải mạch điện. Hiểu được các phép biến đổi tương đương để biến đổi mạch điện từ phức tạp về đơn giản. Giải các bài toán xoay chiều 1 pha bằng vectơ và số phức để tìm các đại lượng điện áp, dòng điện và công suất. Sử dụng các nguyên lý, định lý và những phương pháp giải mạch như: dòng nhánh, điện thế nút, dòng mắc lưới để tìm các đại lượng của mạch điện. Khảo sát các mạng hai cửa dạng Z, Y, H, G , A, B. Áp dụng toán tử Laplace phân tích quá trình quá độ trong mạch điện. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu, thuyết trình và tác phong làm việc trong quá trình học tập, làm tiểu luận.

Môn mạch điên cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạch điện, áp dụng định luật Ohm và định luật Kirchhoff vào giải mạch điện. Hiểu được các phép biến đổi tương đương để biến đổi mạch điện từ phức tạp về đơn giản. Giải các bài toán xoay chiều 1 pha bằng vectơ và số phức để tìm các đại lượng điện áp, dòng điện và công suất. Sử dụng các nguyên lý, định lý và những phương pháp giải mạch như: dòng nhánh, điện thế nút, dòng mắc lưới để tìm các đại lượng của mạch điện. Phân tích và giải mạch điện 3 pha đấu Y hay D trong trường hợp tải cân bằng hay không cân bằng. Và khảo sát các mạng hai cửa dạng Z, Y, H, G , A, B. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tự nghiên cứu, thuyết trình và tác phong làm việc,.. trong quá trình học tập, làm tiểu luận.

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và biết sử dụng các loại máy điện và khí cụ điện; Vận dụng các nguyên lý về vật lý và trường điện từ để giải các bài toán về máy điện.


Mục tiêu môn học: Sinh viên hiểu được các khái niệm, các phương trình mô tả trường điện từ ở trạng thái tĩnh, dừng và biến thiên. Nắm vững được một số hiện tượng điện từ trong thiết bị điện và hệ thống điện. Hiểu được những khái niệm về sóng điện từ và hiện tượng bức xạ điện từ trong không gian.

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng: Trình bày được sơ đồ khối, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo trong hệ thống mạng viễn thông như: tổng đài, tổng đài nội bộ, hệ thống thông tin di động, hệ thống truyền dẫn viba-vệ tinh; Trình bày được các bước đo các thông số của mạch điện bằng các phương pháp đo


Tài liệu hướng dẫn cho môn học

Cuộc thi phát triển dự án cho cộng đồng

Các khóa Training bởi CLB SV NCKH

Các hoạt động của CLB SV